Отговорност за хората и околната среда

Като глобална компания ние поемаме отговорност за клиентите, служителите, обществото и околната среда.
В AMANN икономическите, социалните и устойчивите действия са неразривно свързани.
Поставяме най-високи изисквания към екологичния профил на нашето производство и непрекъснато оптимизираме производствените си процеси в съответствие с най-новите открития.
Това важи за всички наши локации по света.
Като отговорен глобален играч, ние гарантираме еднакво високи стандарти в световен мащаб, за да гарантираме честно, устойчиво и безопасно производство по всяко време.

Ангажимент към the Глобалния договор на ООН

AMANN е избрал да се присъедини към Глобалния договор на ООН. Немската мрежа Global Compact Network описва Глобалния договор на OOН като „най-голямата и важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Базирайки се на 10 универсални принципа и целите за устойчиво развитие, тя преследва визията за приобщаваща и устойчива глобална икономика в полза на всички хора, общности и пазари - днес и за в бъдеще.“

Прочетете нашия доклад за устйчивост за да научите повече за ангажимента ни към Глобалния договор на ООН и Целите за устойчиво развитие (SDGs).

Продукти без риск благодарение на OEKO-TEX® и REACH

Нашите продукти са сертифицирани съгласно STANDARD 100 на OEKO-TEX®, а голям брой от тях са сертифицирани дори съгласно по-строгите критерии от приложение 6, което гарантира, че те изобщо не съдържат никакви вредни вещества. Нещо повече, ние също така изпълняваме изискванията на Европейския регламент за химикали REACH за опазване здравето на хората и околната среда. Продължаваме да разработваме нашите продукти, за да ги направим по-екологични и устойчиви. Например, заменяме вредните за околната среда перфлуоровъглеводороди (PFC) с екологично съвместими алтернативи при производството на водоотблъскващи шевни конци.

Природо-съобразно производство

Чрез непрекъснат мониторинг на потреблението на ресурси гарантираме устойчиво производство и постигаме целенасочени потенциали за оптимизация. В AMANN знаем, че инвестициите в ефективност на ресурсите и екологична съвместимост са инвестиции в бъдещето. Работим непрекъснато, за да станем още по-добри в тези аспекти. Освен това следим цялата производствена верига, от избора на суровината до рециклирането. Ние опазваме околната среда и налагаме строги критерии; като доказателство за това можете да се запознаете с нашите многобройни сертификати за управление на околната среда и енергията.