Vásárlási, Szállítási és Fizetési feltételek

Jelen Általános Vásárlási, Szállítási és Fizetési feltételek kizárólag az általunk tett ajánlatokra, valamint a velünk kötött szerződésekre vonatkoznak, beleértve a jövőbeni ajánlatokat és szerződéseket. A vásárló Általános Üzleti Szerződési Feltételeinek érvényessége ezennel kifejezetten és véglegesen érvényét veszti még akkor is, ha a vevő általános üzleti feltételeinek ismerete ellenére teljesítünk egy megrendelést. Az ettől eltérőekről felek írásban állapodnak meg.

1. Árajánlat és Szerződéskötés

1.1. Az árajánlatok nem kötelező érvényűek, különös tekintettel az árképzésre és a szállításra. Minden, a vásárló és közöttünk létrejött megállapodást írásos szerződésben kell rögzíteni. Ha a megrendelést nem erősítik meg, a számla a megrendelés visszaigazolásának minősül. A mennyiségek és súlyok csak hozzávetőlegesek.

1.2. Az árajánlatokban, a megrendelések megerősítésében illetve a számlákban előforduló nyilvánvaló tévedések, vagy hibák javíthatók. Hibás információkon alapuló jogi követelések nem merülhetnek fel, amelyek nyilvánvalóan ellentmondanak más értékesítési dokumentumainkkal.

2. Árak és Fizetési feltételek

2.1. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás időpontjában érvényes árlistán szereplő árak alkalmazandók. Ez vonatkozik a rész-szállítmányokra is.

2.2. A törvényben meghatározott általános forgalmi adó mértéke a feltüntetett árakon felül fizetendő.

2.3. Ha a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik, akkor a fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes nettó összegben. Nemteljesítés esetén a vonatkozó törvények alkalmazandók. A kedvezményekről felek írásban állapodnak meg.

2.4. A beérkező összegek elsősorban a hátralékos kötelezettségeket ellentételezik. A jelenlegi törvénynek megfelelően az összeg beérkezésének dátumának a bankszámlára történő érkezés dátuma tekintendő. Váltók és csekkek kizárólag teljesítmény alapján fogadhatók el.

2.5 Az kifizetéseket költséglevonás nélkül kell teljesíteni, és devizakövetelés esetén az esedékesség napján érvényes hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni. A magántulajdonban levő bankok által felszámított árfolyam-különbözeti díjakat és egyéb költségeket a vevő viseli.

2.6 Az ellenkövetelés, a visszatartási jog gyakorlása és a szerződés nem teljesítésének kifogásolása bármilyen jogalapon kizárt, kivéve, ha az ellenkövetelést a bíróság jogerősen megítélte, vagy általunk nem vitatott.

2.7 Hibák kifogásolása esetén a vásárló csak olyan mértékig tarthat vissza kifizetést, amely arányos a felmerült hibákkal.

3. Szállítás

Eltérő megállapodás hiányában a vevő viseli a szállítás költségeit. Az Eladó gondoskodik a logisztikáról és a szállítmányozásról. A Vásárló kérésére történő gyorsított szállítás során, vagy az Eladó által megadott szállítási módtól való eltérés miatt felmerülő többletköltséget a Vásárló viseli, a Vásárló felelősségére.

4. Szállítási határidők és megszakítások

4.1. Az általunk megadott szállítási időszak kezdetének előfeltétele, hogy minden technikai kérdés tisztázva legyen. Ha a szállítási határidő nem teljesül, az nem jogosítja fel a vásárlót arra, hogy elálljon a szerződéstől, vagy kártérítést igényeljen. Nem teljesítetés esetén a vásárlónak a 4.2. pont rendelkezései alapján, megfelelő hosszabb határidőt kell adnia. A meghosszabbított határidő lejárta után a vásárló jogosult elállni a szerződéstől; a vásárló jogosult a teljesítés helyett kártérítést igényelni a 7. pont rendelkezéseinek megfelelően az előrelátható kárral megegyező összegben, kizárólag akkor, ha a mulasztás szándékos volt vagy súlyos gondatlanságon alapult, ellenkező esetben a kártérítési felelősség az áru, amelyet nem lehetett időben leszállítani, értékének 50% -ára korlátozódik. A fentemlített értékhatárokat meghaladó kártérítési igények, illetve a vásárló egyéb követelései minden késedelmes szállítás esetén kizárásra kerülnek, még akkor is, ha a meghosszabbított határidő lejárt.

4.2. Az úgynevezett „just-in-time” (ütemnek megfelelő) szállítások esetében nincs szükség emlékeztetőre vagy határidőre. A „just-in-time” (ütemnek megfelelő) szállításokat elfogadottnak kell tekinteni, ha a vevőtől érkező kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül egyértelműen felismerhető, hogy az „just-in-time” (ütemnek megfelelő) szállításra vonatkozó kérelem, felek kifejezetten írásban elfogadják a „just-in-time” (ütemnek megfelelő) szállítás végrehajtását, vagy ha a vásárló megfelelő kérésétől számított három munkanapon belül nem teszünk kifogást írásban. A kártérítési összeg, amelyet a vásárló igényelhet, az időben ki nem szállított áru értékének legfeljebb 50% -a lehet. A fentemlített értékhatárokat meghaladó kártérítési igények, illetve a vásárló egyéb követelései minden késedelmes szállítás esetén kizárásra kerülnek, még akkor is, ha a meghosszabbított határidő lejárt.

4.3. A szállítási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a szállítandó áruk a szállítási időszak lejárta előtt kerülnek ki az üzemből, vagy ha a szállításra kész állapotról értesítést küldenek.

4.4. Üzemzavarok vagy piaci zavarok, tűzkárok, árvizek, munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, sztrájk, munkások üzemből történő kizárása, közlekedési fennakadások, hivatalos rendeletek valamint egyéb, a szállító akaratán kívüli, előre nem látható akadályok esetén jogosultak vagyunk a szállítási határidők meghosszabbítására legalább a megszakítás időtartamával, vagy ha a megszakítás hat hónapnál hosszabb ideig fennáll, a szerződés még nem teljesített részének visszavonására. Ezekben az esetekben is kizárt a vásárló kártérítési igénye.

5. Garancia, Értesítés a hibákról

5.1. A folyamatos fejlesztések révén fenntartjuk a jogot arra, hogy olyan változtatásokat végezzünk a termelésben vagy a kivitelezésben, amelyek nem befolyásolják a termék minőségét illetve értékét, és nem okoznak hibát, különösen, ha a termék megfelel az AMANN szabvány-, illetve az ügyfél előírásainak, még akkor is, ha az árucikket nem az ügyfél hozta forgalomba, kifejezett kérés ellenére.

5.2. Nem vállalunk felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő használatból vagy feldolgozásból eredő károkért, és különösen nem vállalunk felelősséget a varrási folyamat során keletkezett károkért.

5.3. Indokolt panaszok esetén vállaljuk, hogy ésszerű határidőn belül hibamentes csereterméket szállítunk. Ha ésszerű határidőn belül nem kerül sor a későbbi teljesítésre, a vevő jogosult a vételár csökkentésére, vagy - bár kizárólag jelentős hibák esetén - a teljesítés helyett kártérítést igényelni és/vagy elállni a szerződéstől. Hosszabb határidő szükségtelen a vevő részéről, ha a későbbi teljesítést elutasítjuk, vagy ha nem számíthatunk arra, hogy a későbbi teljesítést végrehajtható, illetve ha a 4.2 pontban meghatározott szállítási határidő lejárt.

5.4. A 7. pont rendelkezéseinek megfelelően a vásárló jogosult a teljesítés helyett kártérítést vagy költségtérítést igényelni, amennyiben a hiba szándékos vagy súlyos gondatlanságból ered. További követelésnek helye nincs.

5.5. A nyilvánvaló hibákat érintő panaszokat az áru kézbesítését követően azonnal be kell nyújtani. Az áru átvételét követő 12 napos időszak lejárta után az árut minden esetben elfogadottnak kell tekinteni. Nem lehet kifogást emelni a szokásos kereskedelmi rendellenességek miatt, illetve a minőségben, színben vagy a befejezésben jelentkező kisebb elkerülhetetlen technikai rendellenességekkel kapcsolatban. A rejtett hibákkal kapcsolatos panaszokat azonnal jelezni kell felénk. Ezen pont rendelkezéseinek megfelelően a későn benyújtott panaszok nem vehetők figyelembe.

5.6 A vásárló köteles dokumentálni azokat a hibákat, amelyek miatt vissza kell vennie az általa viszonteladásra került árukat. Követeléseinek érvényesítése érdekében a vásárló köteles a saját és az ügyfelei által rendelkezésére bocsátott dokumentációt részünkre átnyújtani. A vásárló köteles ezt a dokumentációs kötelezettségét saját ügyfeleire továbbhárítani, kivéve, ha ők a végfogyasztók.

5.7 A vásárló későbbi teljesítésre vonatkozó követelései és az azt követő követelései a kockázat átadását követő 12. hónapban elévülnek, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik.

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1. A megrendelt áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az üzleti kapcsolatból eredő, a vásárlóval szembeni követeléseink, ideértve a jövőbeni követeléseket is, valamint az egyidejűleg vagy később kötött szerződéseket is, nem lettek rendezve. Ez akkor is érvényes, ha a vásárlóval szembeni követelések egy részét vagy mindegyikét egy folyószámlán szerepeltetik, és az egyenleget elismerték és levonták. A vásárló jogosult az áruk feldolgozására és eladására az alábbi rendelkezések szerint.

6.1.1. A vásárlónak a rendes üzletmenet során tulajdonjog fenntartásával értékesített áruk eladására vonatkozó jogosultsága megszűnik a vásárló fizetésképtelensége esetén, vagy ha a vásárló vagyonával szemben fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek. Az áruk továbbértékesítése csak akkor megengedhető, ha az ilyen eladás során a jelen Feltételekben foglalt biztonsági jogokat megkapjuk, különös tekintettel az előzetesen megnevezett harmadik féllel szembeni igényekre.  A fenntartott áruk vagy az átruházott követelések elzálogosítása vagy átruházása biztosítékként nem megengedett.

6.1.2. A fenntartott tulajdonjoggal rendelkező áruk feldolgozásával a vásárló nem szerzi meg az új áru tulajdonjogát. A feldolgozást a vásárló a nevünkben végzi. Ha a fenntartott tulajdonjoggal rendelkező árukat más, a vevőhöz tartozó árukkal vagy az úgynevezett egyszerű fenntartású szerzett árukkal együtt dolgozzák fel, akkor a feldolgozott termék kizárólagos tulajdonjoga a miénk lesz. Ha a fenntartott címmel rendelkező árukat más, a kibővített fenntartott címmel rendelkező árukkal együtt dolgozzák fel, akkor az új áruhoz közös tulajdonjogot szerzünk olyan arányban, mint amennyi a fenntartott tulajdonjogú áru számlaértéke a feldolgozott áru számlázási értékéhez képest.

6.1.3. A vásárló ezennel átruházza ránk a fenntartott áruk viszonteladásából származó követeléseket, még akkor is, ha az árukat feldolgozták. Ha a feldolgozott termék az eladó fenntartott áruján kívül olyan termékeket is tartalmaz, amelyek vagy a vevőhöz tartoznak, vagy csak az egyszerű tulajdonjog fenntartásával kerültek átadásra, a vásárló a teljes vételár-követelést az eladóra ruházza. Ellenkező esetben, azaz ha a korábbi átruházások több beszállítót érintenek, akkor a 6.1. (2) bekezdésnek megfelelően jogosultak vagyunk vételár-követelés vonatkozó hányadára.

6.1.4.Mindaddig, amíg a vevő teljesíti fizetési kötelezettségeit, nem vagyunk jogosultak az átruházott követelések beszedésére. Azonban a vevő köteles kérésre jelezni nekünk a harmadadóst, és értesíteni az adóst az engedményezésről. A vásárló jogosult a követelések beszedésére mindaddig, amíg másképp nem utasítjuk a vásárlót. A tulajdonjog fenntartása akkor is érvényben és hatályos marad, ha a követeléseink egy része a folyószámlán megjelenik, és az egyenleg levonásra kerül.

6.1.5.Ha a tulajdonjog fenntartása során a biztosíték meghaladja a követelés 20% -os biztosítékát, akkor jogosultak vagyunk a teljes mértékben kifizetett szállítmányokat felszabadítani.

6.1.6. Haladéktalanul tájékoztatni kell bennünket és a zálogjogosultat bármilyen lefoglalásról. A vevő mindig köteles tájékoztatni bennünket az általunk szállított feldolgozatlan és feldolgozott árukészletről, valamint a viszonteladásból származó követelésekről, bevételekről és helyettesítő termékekről, valamint engedélyezni képviselőinknek a raktárak és könyvelések ellenőrzését. Fizetésképtelenségi kérelem benyújtása vagy fizetésképtelenségi eljárás megindítása esetén a vásárló azonnal biztosítja az előző mondatban megnevezett ellenőrzési lehetőségeket. A vásárló tájékoztatási kötelessége változatlan marad. Fizetésképtelenség esetén - közvetlenül az értesítést követően - a vásárló köteles azonnal elküldeni nekünk a fenntartott tulajdonjoggal rendelkező áruk listáját, beleértve a feldolgozott árukat, valamint a harmadik féllel szembeni követelésekre vonatkozó ütemtervet, beleértve a számlák másolatait is. Ha a vásárló nem tesz eleget kötelezettségeinek, jogosultak vagyunk kártérítésre a biztosíték értékében, és követelni a vásárlótól a fenntartott tulajdonjoggal rendelkező áruk kiadását meghosszabbított határidő nélkül, vagy a vevőnek a harmadik féllel szembeni visszaszolgáltatási igény átruházására.

7. Általános felelősség

Eltérő rendelkezés hiányában a kártérítési igények és a vásárló felmerült költségeinek megtérítése bármilyen jogalapon kizárt. A felelősség ezen korlátozása és egyéb, szándékos és súlyos gondatlansággal kapcsolatos felelősségünk egyéb korlátozásai nem alkalmazandók kötelező felelősség esetén, illetve halálos- vagy testi sérülés, vagy egészségkárosodás esetén, biztosítéknyújtás esetén, vagy az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén. A kártérítés összege azonban a szerződés típusára jellemző előre látható károkra korlátozódik, kivéve szándékos vagy súlyos gondatlanság esetén. A vásárló a szerződésben foglaltakon kívül csak abban az esetben állhat el a szerződéstől, ha a hiba miattunk fordult elő.

8. Teljesítés helye, illetékes joghatóság és helyszín

8.1. Szolgáltatásunk teljesítési helye cégünk székhelyén, vagy egy általunk meghatározott raktárban van. A fizetés teljesítési helyszíne a cég székhelye.

8.2. Bármely rendeléssel kapcsolatos vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitát a szerződő felek között elsősorban szóbeli megbeszélések során kell rendezni. Abban az esetben, ha nem tudnak szóbeli megegyezésre jutni, akkor az Amann Csoport tagjának, aki a vásárló szerződéses partnere, székhelye szerinti bíróság jogosult a cégünk és a vásárló közötti szerződésből eredő követelések vagy egyéb kapcsolódó jogviták elbírálására. Adott esetben jogosultak vagyunk jogi lépéseket tenni a vásárló bejegyzett székhelyén.

8.3. Minden jogvitát a Német Szövetségi Köztársaság törvényeivel összhangban kell rendezni és értelmezni, kivéve az ENSZ Nemzetközi Árukereskedelmi Egyezményét.

9. Általános rendelkezések

9.1. Jogosultak vagyunk az üzleti partnerünk személyes adatait feldolgozni és felhasználni a szerződéses viszony alatt a törvény által előírt mértékben, az üzleti viszonyunk fenntartása érdekében; személyes adatokat illetően a német Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kell eljárni. A vásárló lemond a személyes adatok tárolására vonatkozó külön értesítésről.

9.2. Amennyiben az Általános Vásárlási, Szállítási és Fizetési feltételekeink valamelyik rendelkezése érvénytelen, akkor a többi rendelkezés jogszerűsége változatlan marad.

AMANN Csoport, kelt: 2014. február