Termeni și condiții de vânzare, livrare și plată

Termenii și condițiile generale de vânzare, livrare și plată de mai jos se vor aplica exclusiv tuturor ofertelor pe care le facem și tuturor contractelor încheiate cu noi, inclusiv ofertele și contractele viitoare. Prin prezenta respingem cu desăvârșire aplicarea termenilor și condițiilor generale de afaceri ale cumpărătorului chiar dacă onorăm o comandă având cunoștință de termenii și condițiile generale de afaceri ale cumpărătorului. Abaterile trebuie să fie convenite în scris.


1. Cotația și încheierea unui contract

1.1. Toate cotațiile sunt fără caracter obligatoriu, în special referitor la stabilirea prețurilor și posibilitatea de livrare. Toate acordurile încheiate între noi și cumpărător cu privire la derularea unui contract trebuie să se facă în scris. Dacă comanda nu este confirmată în mod special, se va considera că factura reprezintă confirmarea comenzii. Cantitățile și indicațiile privind greutatea sunt doar aproximative.

1.2. Putem corecta erorile și greșelile evidente din cotații, confirmări de comenzi și facturi. Nu poate să reiasă nici un drept legal în baza informațiilor furnizate eronat, care în mod evident contrazic documentația noastră privind vânzarea.

2. Prețuri și condiții de plată

2.1 Dacă nu se convine altfel, se vor aplica prețurile din listele noastre de prețuri aplicabile la data livrării. Acest lucru se aplică și livrărilor parțiale. Prețurile fie sunt franco uzină, fie franco depozit, în funcție de livrare și fie sunt în euro, fie în moneda aplicabilă.

2.2 Valoarea legală a taxei pe valoare adăugată se achită în plus față de preț.

2.3 Dacă nu se precizează altfel în confirmarea comenzii, toate plățile se datorează nete și fără deducere în decurs de 30 de zile de la data facturii. În caz de neplată, se vor aplica legile corespunzătoare. Reducerile, oricare ar fi acestea, trebuie să fie convenite în scris.

2.4. Plățile de intrare vor compensa în principal obligațiile restante. În conformitate cu legea actuală, data primirii plății este data primirii plății în contul nostru bancar. Cambiile și cecurile se acceptă doar prin aplicare.

2.5 Toate plățile vor fi efectuate fără reduceri pentru taxe și, în cazul reclamațiilor, în valută la cursul oficial de schimb de la data scadentă. Costurile pentru cambii și comisioanele pentru reducere în conformitate cu tarifele percepute de băncile private vor fi suportate de cumpărător.

2.6 Compensarea, exercitarea unui drept de reținere și susținerea neîndeplinirii contractului, pe orice temei legal, sunt excluse dacă cererile reconvenționale nu au fost judecate de un tribunal sau nu au fost contestate de către noi.

2.7 În cazul obiecțiilor în baza defectelor, cumpărătorul poate doar să rețină plata în măsura în care aceasta este în proporție rezonabilă față de defectele existente.


3. Livrare

Dacă nu se convine altfel, Cumpărătorul suportă toate costurile de transport. Vânzătorul se ocupă de logistică și expediere. Costurile suplimentare atrase din cauza faptului că Cumpărătorul a solicitat o expediere de urgență sau un mijloc diferit de transport față de cel prevăzut de Vânzător vor fi suportate de Cumpărător și vor fi efectuate pe riscul Cumpărătorului.


4. Date de livrare și perturbări

4.1. Precondiția pentru începerea perioadei de livrare indicată de noi este ca toate chestiunile tehnice să fie lămurite. Dacă perioada de livrare nu este respectată, acest lucru încă nu îl va îndreptăți pe cumpărător să anuleze contractul sau să pretindă daune. Odată ce suntem deja în întârziere, cumpărătorul, făcând obiectul Secțiunii 4.2, trebuie să ne stabilească un termen limită prelungit corespunzător cu amenințare privind respingerea. După expirarea zadarnică a acestui termen limită prelungit, cumpărătorul va avea dreptul să anuleze contractul; cumpărătorul va avea dreptul să pretindă daune în schimbul performanței, care să aibă o valoare egală cu daunele previzibile care fac obiectul prevederilor din Secțiunea 7, doar dacă neîndeplinirea sau întârzierea se bazează pe intenție sau neglijență gravă; în plus, răspunderea pentru daune va fi limitată la 50% din valoarea bunurilor care nu au putut fi livrate la timp. Cererile de daune sau alte cereri ale cumpărătorului care sunt prea mari față de limitele precizate mai sus sunt excluse în toate cazurile de livrare întârziată, chiar și după expirarea unui termen limită prelungit stabilit pentru noi.

4.2. Nu este necesar nici un memento sau termen limită în cazul așa-numitelor livrări la timp. Livrările la timp vor fi considerate convenite dacă, în decurs de trei zile lucrătoare de la primirea solicitării respective de la cumpărător, care este clar recognoscibilă ca fiind solicitare pentru livrare la timp, ne dăm acordul în mod explicit în scris pentru efectuarea livrărilor la timp sau dacă nu obiectăm împotriva unei astfel de solicitări în scris în decurs de trei zile lucrătoare de la solicitarea respectivă venită de la cumpărător. Daunele la care cumpărătorul poate avea pretenții însumează cel mult 50% din valoarea bunurilor care nu au putut fi livrate la timp.

4.3. Perioada de livrare va fi considerată respectată dacă bunurile care trebuie livrate părăsesc fabrica înainte de expirarea perioadei de livrare sau dacă notificarea privind starea de pregătire pentru expediere a fost trimisă.

4.4. Perturbările operaționale sau ale piețelor, daunele provocate de incendii, inundare, deficiența lucrătorilor, a energiei sau a materiei brute, grevele, grevele patronale, perturbările de transport, hotărârile oficiale și alte obstacole neprevăzute care nu fac obiectul dorinței furnizorului ne vor da dreptul să prelungim perioadele de livrare pe o perioadă cel puțin echivalentă cu durata unei astfel de perturbări sau, dacă perturbarea are loc pe o perioadă mai lungă de șase săptămâni, vom avea dreptul să anulăm acea parte din contract care încă nu este îndeplinită. Cererile de daune din partea cumpărătorului sunt de asemenea excluse în aceste situații.


5. Garanția, Notificarea defectelor

5.1 Făcând parte dintr-un proces constant de îmbunătățire, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări producției sau designului care nu afectează calitatea sau valoarea bunurilor și nu constituie un defect, în special dacă articolul respectă specificația standardului AMANN sau specificația clientului, chiar dacă acest articol nu este eliberat de client, în pofida unei cereri exprese în acest sens.

5.2 Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele care reies din utilizarea sau prelucrarea nepotrivită sau necorespunzătoare și în special nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele cauzate de procesul de coasere în sine.

5.3. În cazul reclamațiilor justificate, ne angajăm să livrăm bunuri de schimb fără defecte într-o perioadă rezonabilă de timp. Dacă nu se efectuează nici o performanță ulterioară într-o perioadă rezonabilă de timp, cumpărătorul va avea dreptul să solicite o reducere din prețul de achiziție sau, cu toate că doar în cazul unor defecte considerabile, să pretindă daune în schimbul performanței și/ sau să anuleze contractul. Cumpărătorul nu trebuie să stabilească nici un termen limită prelungit dacă refuzăm performanța ulterioară sau dacă nu se poate pretinde în mod rezonabil ca noi să efectuăm performanța ulterioară sau dacă a trecut data livrării convenită în mod ferm potrivit Secțiunii 4.2.

5.4 Făcând obiectul termenilor din Secțiunea 7, cumpărătorul va avea dreptul să pretindă daune în schimbul performanței sau să pretindă compensare pentru cheltuieli doar dacă defectul s-a datorat neglijenței grave sau intenției din partea noastră. Alte reclamații sunt excluse.

5.5. Reclamațiile referitoare la defectele evidente trebuie să ne fie trimise imediat după livrarea bunurilor. După expirarea unei perioade de 12 zile de la primirea bunurilor, bunurile vor fi considerate acceptate în orice situație. Nu se pot face obiecții cu privire la abaterile comerciale obișnuite sau abaterile tehnice minore de calitate, culoare sau finisaj, care nu pot fi evitate. Reclamațiile referitoare la viciile ascunse trebuie să ne fie aduse la cunoștință imediat după descoperirea acestora. Reclamațiile care sunt trimise cu întârziere potrivit prevederilor din această Secțiune nu pot fi luate în considerare.

5.6 Cumpărătorul este obligat să documenteze defectele bunurilor care îl obligă pe cumpărător să recupereze bunurile vândute mai departe de cumpărător. În cazul tuturor reclamațiilor, cumpărătorul este obligat să ne furnizeze documentația sa proprie și cea pusă la dispoziția sa de către clienții săi. Cumpărătorul este obligat să transmită această obligație privind documentația propriilor săi clienți dacă aceștia nu sunt consumatorii finali.

5.7 Reclamațiile privind performanța ulterioară și daunele indirecte din partea cumpărătorului vor fi prescrise la 12 luni de la trecerea riscului dacă legea nu prevede altfel.

6. Rezervarea titlului

6.1 Noi reținem titlul asupra bunurilor livrate cu plată în așteptare pentru toate creanțele noastre față de cumpărător potrivit relației de afaceri, inclusiv creanțele viitoare și creanțele din cadrul contractelor încheiate simultan și ulterior. Acest lucru se va aplica și dacă unele sau toate creanțele față de cumpărător sunt incluse într-un cont curent, iar soldul este tras și recunoscut. Cumpărătorul are dreptul să prelucreze și să vândă bunurile în conformitate cu termenii din prevederile următoare. Dreptul cumpărătorului de a vinde bunurile cu titlu rezervat pe parcursul derulării obișnuite a afacerii va înceta la suspendarea plăților cumpărătorului sau dacă sunt inițiate proceduri de insolvență referitor la activele cumpărătorului.

6.1.2 Prin prelucrarea bunurilor cu titlu rezervat, cumpărătorul nu dobândește titlu pentru noile bunuri. Prelucrarea se efectuează de cumpărător în numele nostru. Dacă bunurile cu titlu rezervat sunt prelucrate împreună cu alte bunuri care îi aparțin cumpărătorului sau sunt dobândite făcând obiectul așa-numitei rezervări simple, vom dobândi titlul exclusiv asupra produsului prelucrat. Dacă bunurile cu titlu rezervat sunt prelucrate cu alte bunuri care de asemenea sunt livrate făcând obiectul titlului de rezervare prelungit, vom dobândi dreptul de proprietate comun asupra noilor bunuri în măsura valorii facturate a bunurilor cu titlu rezervat comparativ cu valoarea facturată a altor bunuri prelucrate.

6.1.3 Prin prezenta cumpărătorul ne desemnează creanțele provenite din bunurile revândute cu titlu rezervat - de asemenea atât timp cât bunurile sunt prelucrate. Dacă produsul prelucrat include, pe lângă bunurile cu titlu rezervat ale cumpărătorului, și alte articole care fie îi aparțin cumpărătorului, fie sunt livrate făcând obiectul exclusiv al așa-numitului titlu rezervat simplu, cumpărătorul îi va desemna vânzătorului întreaga creanță privind prețul de achiziție. Contrar, adică în cazul unei acumulări de desemnări anterioare către mai mulți furnizori, vom avea dreptul la o parte aferentă din creanța privind prețul de achiziție respectiv prin analogie cu decizia stabilită în Secțiunea 6.1. alin. 2.

6.1.4 Nu vom colecta creanțele desemnate atât timp cât cumpărătorul își va îndeplini obligațiile de plată. Cu toate acestea, cumpărătorul este obligat să ne comunice debitorul parte terță, la cerere, și să îl informeze pe acest debitor cu privire la desemnare. Cumpărătorul are dreptul să colecteze creanțele el însuși până în momentul în care îi dăm cumpărătorului alte indicații. De asemenea, titlul rezervat va rămâne aplicabil dacă creanțele noastre individuale sunt incluse într-un cont curent, iar soldul este tras și recunoscut.

6.1.5 Dacă garanția existentă prin titlul rezervat depășește creanța care trebuie garantată cu 20%, vom elibera bunurile achitate în totalitate la discreția noastră.

6.1.6 Trebuie să fim informați imediat cu privire la oricare atașament cu notificarea creditorului gajist. Cumpărătorul este obligat să ne informeze în orice moment cu privire la stocurile de bunuri neprelucrate și prelucrate livrate de noi și cu privire la creanțe, încasări și produse de schimb care reies din bunurile pentru revânzare livrate de noi și să le permită reprezentanților noștri autorizați să verifice depozitele și registrele contabile. Dacă sunt depuse sau inițiate proceduri de insolvență, cumpărătorul va mijloci inspecția prevăzută în enunțul anterior pentru a fi disponibilă imediat. Obligația cumpărătorului de a ne furniza informații va rămâne neafectată prin acesta ca și chestiune de principiu. Imediat ce suspendă plățile și imediat după notificare, cumpărătorul este obligat să ne trimită o listă a bunurilor cu titlu rezervat care încă există, inclusiv bunurile prelucrate, și o programă a creanțelor față de debitorii parte terță, inclusiv copiile facturilor. Dacă cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile, vom avea dreptul să pretindem daune în valoarea garanției și să solicităm eliberarea bunurilor cu titlu rezervat de la cumpărător fără a stabili un termen limită prelungit sau să solicităm cedarea creanțelor cumpărătorului de la părțile terțe.

7. Decizie privind răspunderea generală

Cu excepția celor prevăzute contrar în aceste Condiții, cererile de daune și compensare pentru cheltuieli ale cumpărătorului sunt excluse în baza oricărui temei legal. Această restricție privind răspunderea și alte limitări privind răspunderea noastră față de intenție și neglijență gravă nu se vor aplica în cazul unei răspunderi obligatorii sau în cazurile de vătămare fatală sau fizică sau deteriorarea sănătății, în cazul prevederii unei garanții sau în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale. Cu toate acestea, amplitudinea daunelor este limitată la daunele previzibile obișnuite din acest tip de contract, cu excepția unui caz de intenție sau neglijență gravă. Cumpărătorul poate doar să anuleze contractul în toate cazurile în afară de cele prevăzute de termenii din acesta în cazul culpei din partea noastră.

8. Locul performanței, competența materială și teritorială a instanței

8.1 Locul performanței serviciilor noastre este sediul social al societății noastre sau depozitul de distribuție stabilit de noi. Locul efectuării plății este sediul social al societății noastre.

8.2 Oricare dispute care reies din sau în legătură cu oricare comandă vor fi soluționate prin consultări amicabile între părți. Dacă nu se poate ajunge la o soluționare prin consultări, oricare litigiu care reiese din sau în legătură cu oricare comandă sau oricare alt aspect al relației contractuale dintre societatea noastră și cumpărător va fi soluționat sub competența materială și teritorială a instanței de la locul înregistrării societății din Grupul Amann care a devenit partener de afaceri cu cumpărătorul. Dacă se cuvine, vom avea dreptul să chemăm în judecată la locul sediului social al cumpărătorului.

8.2 Toate disputele vor fi respectate și interpretate în conformitate cu legile din Republica Federală Germania, excluzând Convenția Națiunilor Unite privind Vânzarea internațională de mărfuri.

9. Prevederi generale

9.1 Avem dreptul să prelucrăm și să folosim datele personale ale partenerului de afaceri care reies în legătură cu relația contractuală în măsura prevăzută de lege și în scopul de a menține relația de afaceri; atât timp cât sunt vizate datele personale, acest lucru se va efectua în conformitate strictă cu Legea privind protecția datelor din Germania. Cumpărătorul renunță la notificarea separată privind stocarea inițială a datelor personale.

9.2 Dacă una din prevederile din Termenii și condițiile noastre generale de vânzare, livrare și plată este invalidă, acest lucru nu va afecta validitatea juridică a celorlalte prevederi.