Условия за продажба, доставка и плащане

Следните Общи условия за продажба, доставка и плащане важат без изключение за всички оферти, които правим и за всички сключени с нас договори, включително бъдещи оферти и договори. С настоящото окончателно отхвърляме прилагането на общите условия на бизнеса на купувача, дори ако изпълним поръчка, въпреки познаването на общите условия на дейност на купувача. Отклоненията трябва да бъдат съгласувани в писмена форма.

1.    Офериране и сключване на договор

1.1. Всички оферти са необвързващи, по-специално по отношение на ценообразуването и възможността за доставка. Всички споразумения, постигнати между нас и купувача по отношение на изпълнението на договор, трябва да бъдат направени в писмена форма. Ако поръчката не е специално потвърдена, фактурата се счита за потвърждение на поръчката. Количествата и показанията на теглата са само приблизителни.

1.2. Можем да коригираме очевидни грешки и грешки, направени в оферти, потвърждения на поръчки и фактури. Никакви юридически права не могат да възникнат въз основа на погрешно предоставена информация, която явно противоречи на друга наша търговска документация.

2. Цени и условия на плащане

2.1. Освен ако не е договорено друго, се прилагат цените, посочени в нашите ценови листи, които са в сила към датата на доставката. Това се отнася и за частични доставки. Цените са или франко завода или външен склад в зависимост от доставката, и/или в евро или в съответната валута.

2.2. Законната сума на данък добавена стойност се заплаща върху цените.

2.3. Освен ако в потвърждението на поръчката не е посочено друго, всички плащания са дължими нетно и без приспадане в рамките на 30 дни от датата на фактурата. В случай на неизпълнение се прилагат съответните закони. Всички отстъпки трябва да бъдат договорени в писмена форма.

2.4. Входящите плащания се прихващат предимно срещу задължения в просрочие. В съответствие с действащото законодателство датата на получаване на плащането е датата на постъпване на сумата по нашата банкова сметка. Менителници и чекове се приемат само по реда на изпълнение.

2.5. Всички плащания се извършват без никакви удръжки за такси, а в случай на вземания в чуждестранни валути по официалния обменен курс на датата на падежа. Разходите за вносни бележки и такси за отстъпка в съответствие със ставките, начислявани от частни банки, се поемат от купувача.

2.6. Компенсиране, упражняването на право на задържане и защитата при неизпълнение на договора, независимо от каквото и да е правно основание, са изключени, освен ако насрещните искове не са решени от съда или не са оспорени от нас.

2.7. В случай на възражения поради дефекти, купувачът може да откаже плащане само до степен, която е в разумна пропорция със съществуващите дефекти.

3. Доставка

Освен ако не е уговорено друго, купувачът поема всички транспортни разходи. Продавачът се грижи за изпълнението на логистиката и изпращането. Допълнителните разходи, направени в резултат на искането на купувача за ускорена доставка или за транспортни средства, различни от предвидените от продавача, се поемат от купувача и рисковете са за купувача.

4. Срокове за доставка и прекъсвания

4.1. Предварително условие за стартиране на посочения от нас срок за доставка се явява, изясняването на всички технически въпроси. Ако срокът за доставка не е спазен, това все още не дава право на купувача да анулира договора или да предяви иск за обезщетение. След като вече сме в неизпълнение, купувачът трябва, при спазване на разпоредбите на раздел 4.2, да определи подходящ удължен срок, предхождащ евентуално отхвърляне. След неуспешното изтичане на този удължен срок купувачът има право да анулира договора; купувачът има право да предяви иск за обезщетение вместо изпълнение задължението в размер, равен на предвидимата вреда, предмет на разпоредбите на раздел 7, само ако неизпълнението е основано на умисъл или груба небрежност, освен това отговорността за вреди се ограничава до 50 % от стойността на стоките, които не е било възможно да бъдат доставени навреме. Искове за обезщетения за вреди или други претенции на купувача, превишаващи гореспоменатите лимити, се изключват във всички случаи на забавена доставка, дори след изтичане на удължен срок, определен за нас.

4.2. Не се изисква напомняне или краен срок в случай на т.нар. “доставки точно навреме”. Такива доставки се считат за договорени, ако в рамките на три работни дни от получаването на съответна заявка от купувача, ясно разпознаваема като заявка за “доставка точно навреме”, ние изрично се съгласяваме в писмена форма да изпълняваме “доставки точно навреме”, или ако не възразим писмено на такова искане в рамките на три работни дни от съответното искане от страна на купувача. Обезщетенията, които купувачът може да предяви, възлизат на максимум 50% от стойността на стоките, които не е било възможно да бъдат доставени навреме.

4.3. Срокът на доставка се счита за спазен, ако стоките за доставка напускат завода преди изтичането на срока за доставка или ако е дадено уведомление за готовност за изпращане.

4.4. Оперативни или пазарни смущения, щети от пожар, наводнения, недостиг на работници, енергия или суровини, стачка, локаут, транспортни смущения, официални постановления и други непредвидени пречки, които са обстоятелства, независещи от доставчика, ще ни дадат право да удължим сроковете за доставка за период, който е най-малко равностоен на продължителността на такова прекъсване, или, ако прекъсването трябва да продължи повече от шест седмици, да се отмени частта от договора, която все още не е изпълнена. Искове за обезщетение за вреди от купувача също са изключени в такива случаи.

5. Гаранция, уведомление за дефекти

5.1. Като част от постоянния процес на усъвършенстване ние си запазваме правото да правим промени в производството или дизайна, които не засягат качеството или стойността на стоките и не представляват дефект, особено ако изделието отговаря на стандартната спецификация на AMANN или спецификация на клиента, дори ако артикулът не е бил освободен от клиента, въпреки изричното искане той да го направи. 

5.2 Ние не носим отговорност за щети, причинени от неподходяща или неправилна употреба или обработка, и по-специално не поемаме отговорност за щети, причинени от самия процес на шиене.

5.3. В случай на основателни оплаквания, ние се задължаваме да доставяме стоки без дефекти за замяна в разумен срок. Ако в рамките на разумен срок не бъде извършено последващо изпълнение, купувачът има право да поиска намаление на покупната цена или, макар и само в случай на значителни дефекти, да предяви иск за обезщетение вместо изпълнение и/или да отмени договора. Купувачът не трябва да определя удължен краен срок, ако откажем последващо изпълнение, или ако е изтекъл срокът за доставка, съгласуван съобразно раздел 4.2.

5.4. При спазване на условията на Раздел 7, купувачът има право да поиска обезщетение вместо изпълнение на задължението или да поиска обезщетение за разходи, само ако дефектът се дължи на умисъл или груба небрежност от наша страна. По-нататъшни претенции са изключени.

5.5. Жалби, свързани с явни дефекти, трябва да се подадат при нас веднага след доставката на стоката. При изтичане на 12-дневен срок след получаване на стоката, стоките се считат за приети при всички случаи. Не могат да се повдигат възражения по отношение на обичайни търговски отклонения или незначителни технически отклонения в качеството, цвета или довършителните работи. Жалби, свързани със скрити дефекти, трябва да бъдат повдигнати при нас веднага след откриването им. Жалби, които са подадени по-късно от разпоредбите на този раздел, не могат да бъдат взети под внимание.

5.6. Купувачът е длъжен да документира дефекти в стоки, които го задължават да възстанови стоките, продадени от него. За всички претенции купувачът е длъжен да ни предостави своя собствена документация и такава, предоставена му от неговите клиенти. Купувачът е длъжен да предаде това задължение за документация на своите клиенти, освен ако те не са крайни потребители.

5.7. Искове за последващи действия и последващи претенции от страна на купувача ще се считат за изтекли 12 месеца след изтичането на риска, освен ако законът не предвижда друго.

6. Запазване на собствеността

6.1. Запазваме правото на собственост върху доставените стоки в очакване на плащането на всички наши искове срещу купувача по бизнес отношенията, включително бъдещи искове и искове от договори, сключени едновременно и на по-късна дата. Това се прилага и ако някои или всички искове срещу купувача са включени в една разплащателна сметка и салдото е съставено и признато. Купувачът има право да обработва и продава стоките в съответствие с условията на следните разпоредби.
6.1.1. Правомощията на купувача да продава стоки с право на собственост по време на обичайния бизнес се прекратява при спиране на плащанията от страна на купувача или ако е започнало производство по несъстоятелност срещу активите на купувача. След това продажбата на стоките е допустима само тогава, когато чрез такава продажба получим защитните права, съдържащи се в тези условия, по-специално исковете срещу съответните клиенти на трети лица, определени предварително. Забрана или прехвърляне на стоки с право на собственост или предоставени вземания като обезпечение е недопустимо.

6.1.2. Чрез обработката на стоките с право на собственост купувачът не придобива право на собственост върху новите стоки. Обработката се извършва от купувача от наше име. Ако стоките с право на собственост се обработват заедно с други стоки, принадлежащи на купувача или придобити при условията на т.нар. “просто запазено”, ние получаваме единствено собственост върху преработения продукт. Ако стоките с право на собственост се обработват заедно с други стоки, които също са доставени с разширен запазен дял, ние ще придобием съвместна собственост върху новите стоки в същата пропорция като тази на фактурната стойност на стоките с право на собственост в сравнение с фактурната стойност на другите преработени стоки.

6.1.3. Купувачът ни възлага исканията от продажба на стоките с право на собственост, включително и когато те  се обработват. Ако обработеният продукт включва, освен стоките с право на собственост на продавача, други елементи, които принадлежат на купувача или са доставени само с така нареченото просто запазено право на собственост, купувачът възлага на продавача цялата претенция за покупната цена. В противен случай, т.е. при натрупване на предишни поръчки към няколко доставчици, ние ще имаме право на съответна част от съответната заявка за покупна цена по аналогия с постановеното в раздел 6.1. ал. 2.

6.1.4. Ние няма да събираме заявените претенции, докато купувачът изпълнява задълженията си за плащане. Купувачът обаче е длъжен да ни посочи, при поискване, длъжника на третата страна и да уведоми този длъжник за възложената задача. Купувачът има право да събира вземанията до момента, в който ние сме го инструктирали. Правото на собственост също остава в сила, ако индивидуалните вземания са включени в една разплащателна сметка и салдото е изготвено и признато.

6.1.5. Ако обезпечението, съществуващо чрез запазено право на собственост, надвишава искането, което е обезпечено с 20%, ние ще осигурим напълно платени доставки по наша преценка.

6.1.6. Ние трябва незабавно да бъдем информирани за всяко приложение, с уведомяване на залогодателя. Купувачът е длъжен по всяко време да ни информира за наличностите от непреработени и преработени стоки, доставени от нас, както и за вземанията, постъпленията и заместващите продукти, произтичащи от продажбата на доставените от нас стоки и да разрешава на нашите упълномощени представители да инспектират складове и счетоводни книги. Ако е образувано или започнато производство по несъстоятелност, купувачът трябва незабавно да предостави предвидените в предходното изречение възможности за проверка. Задължението на купувача да ни предостави информация по принцип остава в сила. Купувачът е длъжен да ни изпрати, веднага щом преустанови плащанията и веднага след уведомяването, списък на стоките с право на собственост, които все още съществуват, включително обработените стоки и график на вземанията срещу трети лица, включително копия на фактурите. Ако купувачът не изпълни задълженията си, ние имаме право да предявим иск за обезщетение в размер на стойността на обезпечението и да изискаме освобождаването на стоката със запазено право на собственост от купувача, без да определяме удължен срок или да изискваме възлагане на исканията на купувача за предаване от трети страни.

7. Решение за обща отговорност
 
Освен ако не е предвидено друго в настоящите условия, исковете за обезщетения за вреди и компенсации за разходи от купувача са изключени на каквото и да е правно основание. Това ограничение на отговорността и други ограничения на нашата отговорност за умисъл и груба небрежност не се прилага в случай на задължителна отговорност или в случай на фатално или физическо нараняване или увреждане на здравето, в случай на предоставяне на гаранция или в случай на нарушение на съществени договорни задължения. Размерът на щетите, обаче, е ограничен до предвидими щети, типични за вида на договора, освен в случай на умисъл или груба небрежност. Купувачът може да анулира договора само в случаи, различни от предвидените в условията на настоящия договор, при наличие на вина от наша страна.

8. Място на изпълнение и юрисдикция 

8.1. Мястото на изпълнение на нашите услуги е в седалището на нашата фирма или в определен от нас дистрибуторски склад. Мястото на изпълнение за плащане е в седалището на дружеството.

8.2. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с която и да е поръчка, се уреждат чрез приятелски консултации между страните. В случай, че не може да бъде постигнато споразумение, всякакви съдебни спорове, произтичащи от или във връзка с която и да е поръчка или друг аспект на договорните отношения между нашата фирма и купувача, се подлагат на изключителната компетентност и място на компетентния съд по мястото на регистрация на фирма Amann Group, която е станала бизнес партньор на купувача. Ако е уместно, ние имаме право да заведем дело в седалището на купувача.

8.3. Всички спорове са обвързани и тълкувани в съответствие със законите на Федерална република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки.

9. Общи разпоредби

9.1. Ние имаме право да обработваме и използваме личните данни на бизнес партньорите ни, възникнали във връзка с договорните отношения, до степента, предписана от закона и с цел поддържане на нашите бизнес отношения; що се отнася до личните данни, това се извършва в съответствие с германския Закон за защита на данните. Купувачът се отказва от отделно уведомяване за първоначалното съхраняване на лични данни.

9.2. Ако някоя от разпоредбите, съдържащи се в нашите Общи условия за продажба, доставка и плащане, е невалидна, това не засяга правната валидност на останалите разпоредби.

AMANN Group: февруари 2014