Udržitelnost -
Odpovědnost za lidi a životní prostředí

Jako globální společnost přebíráme odpovědnost za zákazníky, zaměstnance, společnost a životní prostředí. Hospodářské, sociální a udržitelné akce jsou neoddělitelně spjaty se společností AMANN. Klademe nejvyšší nároky na ekologický profil našich výrob a nepřetržitě a udržitelně optimalizujeme naše procesy. To platí také pro náš sortiment, který neustále rozšiřujeme o udržitelné výrobky. To platí pro naše pobočky po celém světě: Jako odpovědný globální hráč garantujeme na celém světě stejné vysoké standardy, abychom mohli vyrábět důsledně spravedlivě, udržitelně a bezpečně.

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
AMANN 2021

A RACE WE CAN WIN – AMANN patří do TOP 50 vůdců OSN v oblasti udržitelnosti a klimatu

Please accept the marketing cookies to see the video.

AMANN
KPIs

Udržitelný sortiment

AMANN Group je prvním dodavatelem šicích nití na světě, který získal zlaté ocenění Cradle to Cradle Certified™ za svou novou produktovou řadu LIFECYCLE. Výrobky certifikované od Cradle to Cradle® jsou navrženy pro kompletní kompostování nebo recyklaci bez materiálů a umožňují důsledně uzavřený cirkulační systém bez odpadu. Šicí nitě AMANN a vyšívací nitě řady RECYCLED jsou vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů.

Více se dozvíte

Udržitelnost v praxi od roku 1854

Ekologické, sociální myšlení a jednání je zakotveno v DNA společnosti. Udržitelnost - podle dnešní definice - probíhá jako červená nit naší firemní filozofií. Kromě zákonných požadavků se na nás vztahují i normy našeho Kodexu chování, které definují základní etické zásady chování. Určují rozhodnutí a jednání vedení a zaměstnanců v každodenním podnikání a vztahují se také na naše dodavatele a partnery. Naším cílem je maximální udržitelná a efektivní výroba. Důležitým krokem na cestě k tomu je včasné snížení spotřeby zdrojů ve výrobě a vývoj nových, ekologických a inteligentních přízí.

Závazek skupiny AMANN vůči globální dohodě OSN

AMANN se vědomě rozhodl připojit se k OSN Global Compact. Máme ambici být průkopníkem nejen u vysoce kvalitních produktů, ale také činností v duchu udržitelnosti. Úspěšným vývojem inovativních vláken a přízí aktivně přispíváme k ochraně životního prostředí a zdrojů pro budoucí generace. Sociální spravedlnost a ekologické změny jdou ruku v ruce. Uznávání mezinárodních norem je proto pro nás samozřejmostí.

V naší zprávě o udržitelném rozvoji se můžete dozvědět více o našem závazku vůči Globální dohodě OSN a cílům udržitelného rozvoje.

Více se dozvíte

Ocenění našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou

Úspěch společnosti zaručuje 2 500 zaměstnanců po celém světě. Kodexem chování AMANN se zavázáme dodržovat nejvyšší etické standardy. Kodex chování AMANN je dán každému zaměstnanci ve svém mateřském jazyce. Naše zásady zahrnují to, že každý ve firmě  AMANN dostává pracovní smlouvu, bez ohledu na zemi. Bezpečnost práce je celosvětově jednotně regulována, protože naše výrobní zařízení jsou stavěna podle evropských norem. Zdravotní péče o zaměstnance je zaručena na všech výrobních místech. Za tímto účelem AMANN spolupracuje s místními lékaři a klinikami.

Standardizované procesy zaručují udržitelnou výrobu šetřící zdroje

Ve společnosti AMANN působíme roky v oblasti životního prostředí, energetiky a nakládání s odpady. Sledujeme globální strategii ochrany životního prostředí a klimatu. Tyto procesy jsou certifikovány, aby zajistily stejný standard ve všech našich výrobních závodech po celém světě. Ve všech závodech je nepřetržité sledování všech procesů a spotřeby ve výrobě, aby byly průběžně a udržitelně optimalizovány. Přijali jsme výzvu snížit požadavek na česrtvou vodu v našich procesech po celém světě, ideálně na nulu. Kromě mnoha provozních opatření přistupujeme k tématu udržitelnosti také koncepčně a strategicky tím, že se snažíme iniciovat nová udržitelná řešení jako pilotní projekty s externími partnery a poté je implementovat plošně.

Těšíme se na Váš kontakt.

Kontakt

AMANN lives sustainability - ecological and social thinking and acting are deeply anchored in the DNA of the company. Our goal is a maximum sustainable and efficient production. An important step on the way to this goal is the near-term reduction of resource consumption in production as well as the development of new environmentally friendly and intelligent yarns.

The AMANN Group has consciously joined the UN Global Compact. With the successful development of innovative threads and yarns, we actively contribute to the protection of the environment and resources for future generations. Social justice and ecological change go hand in hand. For us, the recognition of international standards is therefore a matter of course. In our Sustainability Report you can find out more about our commitment to the UN Global Compact and the Sustainable Development Goals.

2,300 employees worldwide contribute to the corporate success of the AMANN Group. With the AMANN Code of Conduct, we have committed ourselves to adhere to the highest ethical standards. It is handed out to every employee in his or her native language. One of our principles is that every AMANN employee receives an employment contract, no matter in which country. The occupational health and safety is regulated uniformly worldwide, as our production sites are built according to European standards. At all production sites, the health care of the employees is guaranteed.

AMANN has been actively engaged in environmental, energy and waste management for years. AMANN pursues a global strategy for environmental and climate protection. The processes are certified to ensure the same standard in all our production sites worldwide. In all plants, there is a continuous monitoring of all processes and consumption in production in order to constantly and sustainably optimise them. We have taken up the challenge to reduce the fresh water consumption in our processes worldwide - ideally to zero. In addition to many operational measures, we also approach the issue of sustainability from a conceptual and strategic point of view by working with external partners to initiate new sustainable solutions as pilot projects and then implementing them comprehensively.