Tính bền vững & Đổi mới

Đối với chúng tôi, tính bền vững là một phần trọng tâm trong định hướng chiến lược của công ty. Tập đoàn AMANN đặt ra các tiêu chuẩn khi hành động theo hướng sinh thái,
xã hội và công bằng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao cho chính chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi. Đối với chúng tôi, đổi mới bền vững là đầu tư vào
tương lai và đồng thời giảm thiểu rủi ro. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể chủ động định hình sự chuyển đổi.