[Inhalt: Vietnamesisch]

Ghé thăm chúng tôi tại PERFORMANCE DAYS​​​​​​​ ở Munich

Ghé thăm chúng tôi tại PERFORMANCE DAYS ở Munich vào ngày 3 và 4 tháng 11.

Bn s tìm thy chúng tôi trong gian hàng s 4 ca Hi trường. T02. Chúng tôi đang mong đợi chuyến thăm ca bn.