Hỗ trợ cho trường tiểu học Erligheim-Hofen

M?t trong nh?ng m?c ?ích c?a Qu? Hanns A. Pielenz là h? tr? ngh? thu?t và giáo d?c. Qu? ?ã nh?n ???c l?i kêu g?i s? ?ng h? t? tr??ng ti?u h?c Erligheim-Hofen và ?ã ?óng góp m?t kho?n h? tr? cho bu?i bi?u di?n " Book cover, sheets and lettering".

     

Sau một năm học đặc biệt, đây là ý tưởng tuyệt vời của nhà trường để kết thúc năm học với tất cả học sinh bằng một tiết mục mang tính giáo dục và giải trí về việc tạo ra một cuốn sách.